ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО

ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

ОУ „Чудомир“ е основно училище. В момента в училището се обучават около 400 ученици. Обучението е с продължителност: начален етап – 4 години и прогимназиален етап – 3 години.

Името на администратора e Виктория Бъчварова.

Данни за контакт с ОУ ЧУДОМИР Казанлък:

Местоположение:

Държава: България

Адрес: град Казанлък, ул.Старозагорска №26

Телефон: +359 87 714 9322

Ел. поща: [email protected]

Интернет страница: https://ouchudomir.bg/

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете чрез:

Ел. поща: [email protected]

Тел: 0877 271 865

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

Обикновени – три имена, ЕГН, адрес и др. свързани с процеса на обучение

Чувствителни – данни за здравословно състояние, които се съхраняват в медицинския кабинет, данни за здравословно състояние на деца със специални образователни потребности, на основание Наредба за приобщаващото образование

Специални категории данни, които обработваме:

Чувствителни – данни за здравословно състояние

Източник:

Данните са получени от субекта на данни

По-голямата част личните данни са на деца. Получаваме ги от родителите.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Осигуряване на начално и основно образование на учениците. Приобщаване на учениците към училищния живот, възпитание в дух на патриотизъм и родолюбие, опознаване на исторически и географски забележителности, кариерно развитие.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

  • ЗПУО и всички нормативни актове, свързани с образователния процес;

  • Ваше съгласие.

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Осигуряване на качествен образователен процес

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

РУО Стара Загора; МОН; Застрахователни компании (при застраховане на учениците); туроператори (при организиране на екскурзии)

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като подадете формуляр за оттегляне на съгласие в ОУ „Чудомир“ Оттеглянето става при спазване на процедура за оттегляне на съгласие.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

ОУ „Чудомир“ няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица (без предварително да получи Вашето съгласие).

Период на съхраняване на данните

ОУ „Чудомир“ ще съхранява Вашите лични данни, съгласно НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

При сключване на договори с доставчици на стоки и услуги личните данни се съхраняват до прекратяване на съответните договори.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ОУ „Чудомир“ и право на достъп по всяко време до личните си данни;

 • имате право да поискате от ОУ „Чудомир“ личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

 • имате право да поискате от ОУ„Чудомир“ да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

 • имате право да поискате от ОУ „Чудомир“ личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

 • когато сте оттеглил своето съгласие;

 • когато сте възразил срещу обработването,

 • когато обработването е незаконосъобразно;

 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • имате право да поискате от ОУ „Чудомир“, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново умедочление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е (За България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ОУ „Чудомир“ (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на ОУ„Чудомир“ или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

 

Свържете се с нас

ул. „Старозагорска“ 26, 6100 кв. Първи май, Казанлък
0431/64017
[email protected]

© ОУ "Чудомир" - гр. Казанлък 2018 ALL RIGHTS RESERVED.